Syarat Perkhidmatan

NOTIS PENTING: Anda mesti membaca dengan teliti semua syarat perkhidmatan sebelum menggunakan perkhidmatan kami. Ini adalah perjanjian undang-undang yang mengikat antara anda dan FBTake.

Apabila anda mengakses dan menggunakan Laman Web dan Perkhidmatan kami, anda bersetuju untuk terikat dengan dan menerima Terma Perkhidmatan ini dan sebarang terma dan syarat tambahan yang dinyatakan di Laman Web FBTake. Jika anda tidak bersetuju dengan terma ini, anda tidak dibenarkan untuk menggunakan atau mengakses laman web ini, dan anda tidak seharusnya menggunakan laman web kami. Bahan-bahan yang terkandung dalam laman web ini dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan tanda dagangan.

Syarat Perkhidmatan kami mungkin dikemas kini pada masa tertentu semasa kami membangunkan tapak web kami untuk menyediakan perkhidmatan terbaik kepada pengguna kami. Jangan lupa untuk menyemak masa kemas kini di atas Syarat Perkhidmatan untuk memastikan anda telah membaca yang lama dengan perubahan.


Harta Intelek


1. Gunakan Lesen

Kebenaran diberikan untuk memuat turun sementara satu salinan bahan (maklumat atau perisian) di laman web FBTake untuk tontonan sementara bukan komersial sahaja. Ini ialah pemberian lesen, bukan pemindahan hak milik, dan di bawah lesen ini, anda tidak boleh:

 • Ubah suai, ubah, terbitkan semula atau salin Bahan.
 • Gunakan Kandungan dan Bahan untuk sebarang tujuan komersial atau paparan awam (komersial dan bukan komersial).
 • Alih keluar sebarang hak cipta atau notasi proprietari lain daripada Kandungan dan Bahan.
 • Pindahkan bahan kepada orang lain atau "cerminkan" bahan pada mana-mana pelayan lain.


2. hak cipta

FBTake juga menghormati hak cipta dan mematuhi undang-undang dan peraturan.

 • Pengguna bertanggungjawab ke atas cara mereka menggunakan kandungan (pautan yang anda tampal dalam FBTake).
 • Pengguna mesti menggunakan video atau foto yang mereka muat turun melalui FBTake untuk tujuan peribadi, bukan komersial dan percuma.
 • Pengguna bertanggungjawab untuk memastikan bahawa mereka mempunyai hak undang-undang mengikut undang-undang yang berkaitan dan memastikan hak harta intelek mereka berkaitan dengan kandungan yang disiarkan. FBTake hanya memaparkan kandungan "asal" yang telah disiarkan oleh pengguna di tapak web, halaman atau rangkaian sosial.
 • FBTake membenarkan pengguna memuat turun kandungan yang mereka tampal di tapak web ini untuk kegunaan yang sah sahaja.
 • FBTake tidak boleh mengesahkan kesahihan atau sebaliknya mana-mana kandungan. Selain itu, FBTake tidak mempunyai kewajipan untuk mengesahkan kesahihan atau sebaliknya sebarang kandungan/maklumat. Namun, jika ia mengesan pelanggaran, ia akan melarang pengguna daripada mengakses dan menggunakan perkhidmatan FBTake.
 • Kami menggalakkan dan berterima kasih kepada anda yang memaklumkan kami tentang sebarang penyalahgunaan yang disyaki, salah nyata, penggunaan tanpa kebenaran, pelanggaran dan ketidakpatuhan untuk pengendalian kami yang sewajarnya.
 • FBTake tidak menyimpan atau mengarkibkan kandungan pengguna dalam apa jua cara.


3. Penafian

Semua kandungan yang dibentangkan di tapak web FBTake ditawarkan kepada anda dalam keadaan tidak diubah. FBTake tidak membuat waranti, tersurat atau tersirat, dan dengan ini menafikan dan menafikan semua waranti lain, termasuk tanpa had, waranti tersirat atau syarat kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, atau bukan pelanggaran harta intelek atau pelanggaran hak yang lain. Selanjutnya, FBTake tidak menjamin atau membuat sebarang representasi mengenai ketepatan, kemungkinan keputusan, atau kebolehpercayaan penggunaan bahan di laman web Internetnya atau sebaliknya berkaitan dengan bahan tersebut atau di mana-mana tapak yang dipautkan ke tapak ini.


Pautan

FBTake belum memeriksa semua tapak yang dipautkan ke perkhidmatan webnya dan tidak bertanggungjawab ke atas kandungan mana-mana tapak yang disambungkan sedemikian. Penyepaduan mana-mana pautan tidak membayangkan FBTake memuji tapak tersebut. Menavigasi mana-mana tapak web gabungan sedemikian dilakukan atas risiko peribadi pengguna.


Had

FBTake tidak akan menanggung sebarang kerugian (ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kerugian pampasan untuk data atau pendapatan, atau kerana gangguan operasi,) berpunca daripada penggunaan atau ketidakupayaan untuk terlibat dengan bahan di tapak web FBTake, walaupun FBTake atau ejen sah FBTake telah dimaklumkan, sama ada secara lisan atau bertulis, tentang potensi kemerosotan tersebut. Memandangkan fakta bahawa bidang kuasa tertentu tidak membenarkan pengehadan liabiliti untuk ganti rugi berbangkit atau sampingan, sekatan ini mungkin tidak terpakai kepada anda.


Pengubahsuaian Syarat Penggunaan Tapak

FBTake berhak untuk menukar syarat penggunaan ini pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan. Dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk terikat secara sah oleh versi semasa Terma dan Syarat Penggunaan ini dan Terma dan Syarat Am yang berkaitan dengan Penggunaan Laman Web.